Hyundai G4GBX Elantra 1.8 2003

  • Vehicle make: Hyundai
  • Vehicle model: Elantra 1.8 2003
  • Engine model: G4GBX
  • Trade price: $1,100

$1,200$1,450