Hyundai G4KE Santa Fe 2.4 Petrol 07-on

  • Vehicle make: Hyundai
  • Vehicle model: Santa Fe 2.4 Petrol 07-on
  • Engine model: G4KE
  • Trade price: $6500

$7,000