Hyundai G4KJ Santa Fe 2.4 VCT 2010-on

  • Vehicle make: Hyundai
  • Vehicle model: Santa Fe 2.4 VCT 2010-on
  • Engine model: G4KJ
  • Trade price: $6800

$7,300