Hyundai G6CU Terracan 3.5 V6

  • Vehicle make: Hyundai
  • Vehicle model: Terracan 3.5 V6
  • Engine model: G6CU
  • Trade price: $1700

$1,900$2,290