Hyundai G4GCX VCT Elantra

  • Vehicle make: Hyundai
  • Vehicle model: Elantra/Tucsan
  • Engine model: G4GCX
  • Trade price: $1,100

$1,200$1,490